Gegevensbescherming en privacy charter

Cookies: U kunt het gebruik van cookies die door 1000mercis Groep worden beheerd, te allen tijde accepteren of weigeren door hier uw voorkeuren te vermelden of te wijzigen: https://mmtro.com/privacy/en/

 

Ons privacybeleid voor de VS staat hier.

 

Dit informatiecharter bevat de verbintenissen van Numberly (hierna het “Charter”) met betrekking tot interactieve reclame en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en geeft u informatie over:

 • de oorsprong en het gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens door Numberly
 • de door Numberly genomen maatregelen op het gebied van vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
 • de rechten van personen die worden gewaarborgd door de toepasselijke regelgeving en de rechten die door de bedrijven van Numberly worden toegepast in het kader van de diensten die toegankelijk zijn op de websites van de klanten en partners van Numberly.

Dit Charter is belangrijk voor u, omdat het u de middelen verschaft om een positieve, betrouwbare ervaring van interactieve reclame te hebben. Het is net zo belangrijk voor ons, omdat het ons in staat stelt om uw vragen op een precieze en passende manier te beantwoorden, rekening te houden met uw verwachtingen en uw keuzes en rechten te respecteren.

 

 1. LEGALE INFORMATIE
 2. DEFINITIES EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. Definities
  2. Toepasselijk recht en controlemechanismen
 3. NAVIGATIEGEGEVENS VERWERKT DOOR NUMBERLY
  1. Wat zijn navigatiegegevens?
  2. Waar gebruiken we deze gegevens voor?
   1. Om onze diensten te beveiligen
   2. Om de ontvangsten en het lezen van onze e-mails te meten
   3. Om interactieve advertenties aan te passen aan een gebruiken
   4. Om interactieve advertenties aan te passen aan een terminal
  3. Segmentatie en targeting
 4. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW NAVIGATIEGEGEVENS
  1. Informatie van de gebruiker via dit charter en via onze diensten en die van onze partners
  2. Om al uw rechten uit te oefenen
  3. Voorafgaande toestemming van de gebruiker
  4. Accepteer of weiger het gebruik van cookies op elk gewenst moment
 5. HOE LANG UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN BEWAARD
 6. HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
 7. VEILIGHEID
 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM
 9. WIJZIGINGEN VAN HET CHARTER

1. LEGALE INFORMATIE

Numberly (1000mercis Group) is een Franse naamloze vennootschap met een kapitaal van € 288.667,50, gevestigd te 28 rue de Châteaudun 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer B 429 621 311, vertegenwoordigd door mevrouw Yseulys Costes, Bestuursvoorzitter. Afhankelijk van de situatie kan Numberly optreden als:

– verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de voortdurende verbetering van de diensten die wij aan onze partners leveren en de werking van onze websites, op basis van ons rechtmatig belang, of

– de Aannemer van onze partners die ons, onder hun verantwoordelijkheid, belasten met de opdracht om uw gegevens in hun naam en in hun opdracht te verwerken in het kader van de diensten die wij aan hen verlenen. In dit laatste geval is de wettelijke basis waarop Numberly uw persoonsgegevens verwerkt, de basis waarop onze Partner uw persoonsgegevens waarschijnlijk zal verwerken.

Numberly kan worden gecontacteerd voor alle vragen met betrekking tot dit Charter door een e-mail te sturen naar onze Data Protection Officer via dpo@numberly.com of door te bellen naar +33 (0)1 49 49 06 60 op werkdagen tussen 9 uur en 19 uur (Parijse tijd) (met uitzondering van het weekend en Franse feestdagen).

De website numberly.com wordt gehost door Amazon Web Services LLC, Postbus 81226, Seattle, WA 98108-1226, http://aws.amazon.com.

2. DEFINITIES EN TOEPASSELIJK RECHT

2.1. DEFINITIES

“IP-adres” betekent het identificatienummer dat door uw internetprovider aan uw terminal is toegewezen wanneer u verbinding maakt met het internet via het Interpretatie Protocol (TCP/IP: Transfer Control Protocol/Internet Protocol) en dat wij mogelijk moeten verwerken wanneer u onze website bezoekt, een van onze diensten of een elektronische communicatiedienst van een van onze partners raadpleegt.

“Charter” betekent dit document, dat toegankelijk is via de Website: numberly.com (hereinafter the “Website”), op het volgende adres: numberly.com/nl/privacy-nl

“Cookie(s)” betekent een tekstbestand dat kan worden opgeslagen, onder voorbehoud van uw akkoord, in overeenstemming met de toepasselijke Franse en Europese regelgeving (art. 5.3 van de “ePrivacy” Richtlijn 2008/58/EG, gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EU, of elke latere tekst die deze opvolgt), in een zone die toegewijd is aan de browser software op de harde schijf van uw terminal, bij het raadplegen van een van onze diensten of een elektronische communicatiedienst van een van onze partners of bij de installatie van software of een mobiele toepassing. Een Cookie laat de uitgever ervan toe om de Terminal te identificeren waarop hij geregistreerd is voor de geldigheid of de registratieperiode van de Cookie. De geldigheidsduur van onze cookies is niet langer dan dertien (13) maanden, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

“Browsing data”, “Browsing” betekent de gegevens met betrekking tot de verbinding van een Terminal met het internet of met een elektronische communicatiedienst (bijvoorbeeld een website) op een bepaald moment. Wij kunnen Browser Data verwerken onder de voorwaarden die in dit Charter zijn vastgelegd, zelfs als wij niet noodzakelijkerwijs weten welke Terminal u gebruikt of wie u op een bepaald moment bent. Sommige Browser Data kunnen persoonsgegevens zijn, zoals hieronder gedefinieerd.

“Persoonsgegevens”: de gegevens bedoeld in artikel 4.1 van de EU Algemene Gegevensbescherming Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”), die het mogelijk maakt om u te identificeren, direct of indirect op een bepaald moment, onafhankelijk van de Terminal die u gebruikt.

“Wij”, “Onze”, “Ons”, “Website(s)”, “Service(s)”, “Publisher”, “Numberly”, “Numberly (1000mercis Group)”, “Group” betekenen de bedrijven binnen Numberly en hun Service Providers, die, onder bepaalde voorwaarden zoals hieronder beschreven, verplicht kunnen zijn om te verzamelen, te gebruiken, Browsing Data en Persoonlijke Gegevens op te slaan of te delen wanneer u toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Website of onze Diensten, elektronische prospectie of interactieve reclame ontvangt van een van onze Diensten of een bezoek brengt aan een elektronische communicatiedienst van een van onze Partners waarbinnen wij onze Diensten aanbieden aan deze laatste of aan derden die daarvoor zijn aangewezen.

“Partner(s)”: betekent elk ander bedrijf dan Numberly, hun Service Providers, of derden, gebonden aan Numberly door een contract met betrekking tot de Diensten van Numberly.

“Dienstverlener(s)”, “Onderaannemer(s)” verwijst naar elke persoon of elk bedrijf dat namens ons gegevens kan verwerken, in overeenstemming met onze instructies en met artikel 4.8 van de GDPR, alsook, in het algemeen, elke persoon die handelt namens en in opdracht van een Gegevensverwerker.

“Derde partij(en)”betekent elke onderneming(en) of publieke entiteit(en) (gerechtelijke of administratieve instantie) anders dan ons, onze serviceproviders en onze partners.

“Terminal(s)” betekent de apparatuur (computer, smartphone, telefoon, enz.) die U gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, om gebruik te maken van een van onze diensten, om aanbiedingen van onze diensten te ontvangen of om de elektronische communicatiediensten van een van onze partners te raadplegen.

“U”, “Uw”, “Lid(of leden)”, “Gebruiker(s)” betekent elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot, gebruik maakt van of geregistreerd is bij een van onze Diensten die onder dit Charter vallen, of die een dienst van een van onze Partners raadpleegt of er lid van is en wiens Persoonsgegevens en/of Browsing Data met betrekking tot dergelijke toegang, raadpleging, gebruik of registratie door ons kunnen worden verwerkt, in overeenstemming met dit Handvest en de toepasselijke wetgeving.

2.2. TOEPASSELIJK RECHT EN CONTROLEMECHANISMEN

De rechten van de Gebruikers en de Leden die onder ons Charter vallen, hebben betrekking op de verwerking van persoonlijke gegevens en het browsen van gegevens door Numberly, waarvan de hoofdvestiging zich in Frankrijk bevindt. Ze worden geregeld door de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, bekend als de “Loi Informatique et Libertés” (wet op de gegevensbescherming) en door de internationale teksten en verdragen die van toepassing zijn in Frankrijk, en in het bijzonder GDPR.

Numberly beschermt de persoonlijke gegevens en de privacy van de Gebruikers in overeenstemming met de striktste Europese en Franse regelgeving die op dit gebied van toepassing is. De verwerking en het browsen van de persoonsgegevens in het kader van onze diensten is onderworpen aan een permanente en onafhankelijke interne controle die wordt uitgevoerd onder het gezag van onze “Data Protection Officer” (DPO), die is aangesteld door de Franse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL” genoemd). U kunt te allen tijde contact opnemen met onze DPO voor aanvullende informatie, door te mailen naar dpo@numberly.com.

Dit Charter is niet van toepassing op de diensten of de gegevensverwerking die door onze partners worden uitgevoerd, noch op de praktijken van derden, waarover Numberly geen controle uitoefent.

3. NAVIGATIEGEGEVENS VERWERKT DOOR NUMBERLY

Sinds zijn oprichting heeft Numberly altijd geprobeerd de verwachtingen van consumenten en internetgebruikers te anticiperen, dit zowel betreffende de bescherming van hun privacy als commerciële zaken. Onze ultieme ambitie is om onze leden aanbiedingen te sturen die hen werkelijk kunnen interesseren, die relevanter en minder frequent zijn dan de aanbiedingen die door onze concurrenten worden verspreid.

Om de verzendfrequentie en het type aanbiedingen dat Numberly naar Leden stuurt te bepalen, verwerken wij de Browsing Data die aan hun Terminal(s) en aan de door hun Terminal(s) gebruikte browse-software(s) zijn gekoppeld.

3.1. WAT ZIJN NAVIGATIEGEGEVENS?

Het gaat om gegevens met betrekking tot het verkeer, zoals gedefinieerd in artikel 2, onder b) en c), van de “ePrivacy”-richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG, en met name om gegevens die betrekking hebben op het verkeer:

 • het IP-adres van de met het internet verbonden terminal,
 • de datum en het tijdstip waarop een terminal is aangesloten op een elektronische communicatiedienst,
 • de URL (internetadres) van de internetpagina van waar de Terminal die toegang heeft tot een elektronische communicatiedienst afkomstig is (“referer”),
 • de URL (internetadres) van de internetpagina waartoe de terminal toegang heeft en die een elektronische communicatiedienst raadpleegt,
 • het type besturingssysteem dat door de Terminal wordt gebruikt (Windows, MacO’s, Linux, Unix, BeOS, enz.),
 • het type en de versie van de browsersoftware die door een Terminal wordt gebruikt (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera, enz.),
 • de gebruikstaal van de door de Terminal gebruikte browser software,
 • de identificatiecode en de inhoud van een cookiebestand dat door ons in de Terminal wordt opgeslagen.

3.2. WAAR GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS VOOR?

– Om onze diensten te beveiligen

Sommige navigatiegegevens moeten worden bewaard in overeenstemming met de wet. Dit is om ons in staat te stellen de veiligheid van onze elektronische communicatiediensten te garanderen en om kwaadwillige pogingen of inbreuken op de gebruiksvoorwaarden van onze diensten op te sporen, te voorkomen of te herstellen. Dit is het geval voor IP-adressen, de data en tijdstippen van de connectie van een Terminal op een van onze Diensten.

– Om de ontvangsten en het lezen van onze e-mails the meten

We kunnen Navigatiegegevens verwerken wanneer we een elektronische enquête ontvangen of raadplegen die we naar een lid hebben gestuurd. Deze Navigatiegegevens kunnen met name het gevolg zijn van het opslaan en/of lezen van Cookies die we gebruiken in e-mails die door ons worden verspreid, met inachtneming van de keuzes die het betreffende lid in zijn browser software en bij ons heeft gemaakt (zie artikel 4 hieronder).

Deze Navigatiegegevens maken het ons mogelijk:

 • om rekening te houden met Terminals die elektronische prospectie ontvangen en raadplegen die door Numberly naar de gebruikers worden gestuurd,
 • om statistieken te verzamelen over de ontvangst en raadpleging door de gebruikers van de elektronische enquêtes die wij hen toesturen en,
 • om de opvolging en de basis van de facturatie te verzekeren aan onze partners van onze diensten voor het verzenden van directe prospectie per e-mail naar de gebruikers.

– Om interactieve advertenties aan te passen aan een gebruiker.

Het kan zijn dat we Browsing Data moeten verwerken met betrekking tot de reactie van een Gebruiker op een e-mail (of SMS, MMS, etc.) die we hem of haar hebben gestuurd: is deze e-mail ontvangen en geraadpleegd? Heeft het Lid al dan niet gereageerd op de inhoud van deze e-mail? Hebben ze de online dienst die door deze e-mail wordt gepromoot, bezocht? Heeft het Lid zich geabonneerd op het gepromoot aanbod, enz.

Andere navigatiegegevens kunnen ook betrekking hebben op het bezoek van een gebruiker aan een dienst van een van onze partners, zijn/haar pad op een dergelijke dienst of zijn/haar reactie op de weergave van een Interactieve Advertentie die wij hebben getoond of die uitgezonden is namens een van onze partners op een van de diensten van onze partners of op de dienst van een derde partij.

Deze navigatiegegevens in verband met een door Numberly uitgegeven Cookie hebben ook betrekking op de raadpleging van de elektronische communicatiediensten van onze partners via de Terminal van een lid. Indien van toepassing stellen deze navigatiegegevens ons in staat om, onder voorbehoud van uw toestemming, tenzij u hiertegen bij ons bezwaar maakt, te bepalen welke interactieve advertenties of elektronische prospectie (per e-mail, SMS of MMS) een gebruiker waarschijnlijk zullen interesseren, volgens de elektronische communicatiediensten van onze partners die vooraf door zijn/haar terminal zijn geraadpleegd, zoals blijkt uit het lezen van de Cookies die wij met betrekking tot onze Partners hanteren en die op uw terminal zijn geplaatst. Deze gegevens stellen ons ook in staat om de relevantie van interactieve reclame en elektronische prospectie (via e-mail, sms of mms) die voor een gebruiker interessant kunnen zijn, voortdurend te verbeteren.

Echter, wanneer de terminal van een lid door meerdere personen wordt gebruikt en wanneer dezelfde terminal meerdere browsers heeft, kunnen wij er niet voor zorgen dat de interactieve advertenties of elektronische prospectie gericht aan een gebruiker of zijn terminal overeenkomen met zijn eigen gebruik van zijn terminal en niet met dat van andere gebruikers van zijn terminal.

Het beheer door het lid van de privacybescherming parameters die door de navigatiesoftware(s) van zijn terminal worden aangeboden, is zijn vrije keuze en zijn enige verantwoordelijkheid. Indien van toepassing, is het delen van het gebruik van zijn terminal met andere personen de vrije keuze en verantwoordelijkheid van het lid.

– Om interactieve advertenties aan te passen aan een terminal

Navigatiegegevens maken het ons mogelijk om de inhoud of weergave van een interactieve advertentie bestemd voor de Terminal van een Lid aan te passen, door de volgende elementen te bepalen:

 • de taal die wordt gebruikt door de terminal van het lid,
 • de displayresolutie van de interactieve reclame-inhoud (banner, advertentieruimte, interactieve aanbiedingen, aanbevelingen voor producten of diensten, e-mail, SMS, MMS) die wij uitzenden, afhankelijk van het scherm van de Terminal van het lid,
 • de inhoud die de terminal van het lid kan weergeven of lezen, afhankelijk van de grafische kaart en de weergave- of leessoftware die in de terminal is opgenomen.

3.3. SEGMENTATIE EN TARGETING

Als onderdeel van onze diensten kunnen we groepen gebruikers aanmaken uit de navigatiegegevens

Numberly verbindt zich ertoe om voor segmentatie- en targeting doeleinden geen persoonsgegevens te gebruiken die de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een werknemersvereniging kunnen onthullen, noch genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon, en dit in overeenstemming met artikel 9.1 van de GDPR.

Ook verbindt Numberly zich ertoe geen segmenten te creëren voor kinderen jonger dan 16 jaar, overeenkomstig artikel 8.1 van het GDPR.

4. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW NAGIVATIEGEGEVENS

– Informatie over de gebruiker via dit charter en via onze diensten en die van onze partners

De registratie van een Cookie in een Terminal is onderworpen aan de wil van de Gebruiker van de Terminal, die hij/zij te allen tijde kan uitdrukken en wijzigen via de keuzes die hem/haar door zijn/haar browsersoftware worden aangeboden of via de door Numberly ter beschikking gestelde oppositietool, in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving. Om de opties te ontdekken die worden aangeboden door uw browsersoftware en de methodes voor het verwijderen van Cookiebestanden die zijn opgeslagen in uw Terminal, afhankelijk van de browser(s) die op uw Terminal zijn geïnstalleerd, nodigen wij u uit om de rubriek “Uw sporen” te raadplegen op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/

– Om al uw rechten uit te oefenen

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke en navigatiegegevens, deze te corrigeren, te wissen, over te dragen, te beperken en zich te verzetten tegen de verwerking door Numberly en tegen het opstellen van profielen.

U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met Numberly en de Data Protection Officer op het volgende adres: dpo@numberly.com.

Wij zullen binnen een termijn van maximaal één (1) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren. Elk verzoek is ontvankelijk zodra het vergezeld gaat van een identiteitsbewijs of een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

U hebt ook het recht om een claim in te dienen bij de CNIL, online op https://www.cnil.fr of op het volgende adres: CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

– Voorafgaande toestemming van de gebruiker

In overeenstemming met de geldende regelgeving en de aanbevelingen van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), informeert Numberly de gebruikers, in een informatieve banner, op het moment van het eerste bezoek aan de site, dat door te blijven surfen op de site, de gebruiker het gebruik van Cookies accepteert om toegang te krijgen tot diensten en aanbiedingen die aangepast zijn aan zijn/haar interesses.

Gebruikers kunnen op de hoogte worden gesteld van het gebruik van Cookies en dit gebruik weigeren door te klikken op de verstrekte link of door dit charter te raadplegen.

De geldigheidsduur van de toestemming van de gebruiker is 13 maanden. Aan het einde van deze periode wordt de informatie banner met betrekking tot Cookies opnieuw weergegeven om de toestemming van de gebruiker opnieuw te verkrijgen.

Het opslaan en lezen van Cookies zal niet worden uitgevoerd als de gebruiker naar de site gaat maar niet doorgaat met het navigeren, dit gebrek aan actie vormt een impliciete weigering om Cookies te gebruiken.

Hetzelfde geldt als de Gebruiker op de link in de informatiebanner klikt om Cookies in te stellen en indien nodig de opslag van Cookies weigert.

Als u in uw browser software de registratie van Cookies op uw apparaat hebt geaccepteerd, kunnen de Cookies die wij uitgeven tijdelijk worden opgeslagen in een specifiek gedeelte van uw apparaat. In deze gevallen kunnen wij uw navigatiegegevens verwerken zoals hierboven beschreven.

Als u vóór uw bezoek aan de site hebt geweigerd om in uw browser software cookies te plaatsen in uw terminal, zullen de Numberly Cookies niet worden geactiveerd op het moment van uw bezoek aan de Site.

– Accepteer of weiger het gebruik van Cookies op elk gewenst moment

Als u in uw browser software hebt geweigerd om cookies op uw apparaat op te slaan of als u de cookies die wij op uw apparaat hebben opgeslagen, verwijdert, kunnen wij de hierboven beschreven verwerking van uw navigatiegegevens niet (meer) uitvoeren en worden uw navigatiegegevens niet langer door onze diensten opgeslagen.

U kunt het gebruik van cookies door de 1000mercis Groep te allen tijde accepteren of weigeren, door uw voorkeuren hier te vermelden of te wijzigen: https://mmtro.com/privacy/en/,

Of, door uw browser software te configureren: om de opties te vinden die uw browser software biedt en de methoden voor het accepteren, weigeren, lezen of verwijderen van Numberly Cookie-bestanden of die van hun leveranciers, nodigen wij u uit om de volgende pagina’s te lezen, afhankelijk van de browsersoftware die u gebruikt:

5. HOE LANG UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN BEWAARD

Wij engageren ons ertoe uw persoonsgegevens slechts te bewaren zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld of verwerkt en in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen of die van onze partners, wanneer wij als onderaannemer van deze laatste optreden. Wij engageren ons ertoe uw persoonsgegevens te archiveren of te verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld en verwerkt en in elk geval zodra de gerechtvaardigde of wettelijke bewaartermijn is verstreken.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale bewaartermijnen die Numberly hanteert, volgens de doeleinden waarvoor Numberly de Persoonsgegevens met betrekking tot u als gegevensverwerker mag verwerken, of volgens de wettelijke en reglementaire verplichtingen die daarop van toepassing zijn.

Deze maximale looptijden zijn van toepassing, behalve als u verzoekt om ze te verwijderen of als u zich verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens vóór het verstrijken van deze looptijden, onverminderd de wettelijke of reglementaire verplichtingen die aan Numberly zouden worden opgelegd.

 

Doelstellingen Bewaartermijnen
Publieksmeting en personalisatie van elektronische prospectie, cookiebeheer 13 maanden
Promotie- en loyaliteitsacties, commerciële prospectie 3 jaar vanaf de laatste interactie geïnitieerd door de klant of prospect
Beheer van verzoeken om bezwaar te maken tegen de verwerking van promotie- en loyaliteitsacties  of tegen commerciële prospectie 3 jaar vanaf de datum waarop het recht van bezwaar in aanmerking wordt genomen

6. HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw Persoonlijke Gegevens worden vertrouwelijk behandeld binnen de bedrijven van Numberly, evenals bij Partners en Service Providers binnen en buiten de Europese Unie. In ieder geval wordt elke overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie beheerst door een van de mechanismen of een van de passende garanties die worden geboden door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de GDPR.

Gegevens kunnen, indien van toepassing, worden gedeeld met onze partners, in het kader van gezamenlijke aanbiedingen voor producten of diensten die worden voorgesteld door een of meer partners, voor wie Numberly een van de verwerkers is, en om ons in staat te stellen onze diensten aan onze partners te leveren wanneer wij namens hen, in hun opdracht en onder hun verantwoordelijkheid handelen. In het bijzonder kan het nodig zijn dat Numberly met DSP-platforms werkt (Appnexus, Google DoubleClick, enz.), of een andere technologisch leverancier (LiveRamp, Adloox, Google Analytics, enz.)

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, verhuren of bekendmaken aan anderen dan de hierboven genoemde entiteiten zonder uw voorafgaande toestemming wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke regelgeving, noch zonder instructies van onze Partners, wanneer wij namens hen als verwerker optreden.

Wij kunnen echter verplicht worden om bepaalde Persoonsgegevens over u bekend te maken op verzoek van de bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten, om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen of die van de Gegevensverwerkers namens wie wij handelen, indien van toepassing, of om onze rechten en belangen te beschermen en te verdedigen en/of om misbruik of ongeoorloofd gebruik van onze diensten te voorkomen.

7. VEILIGHEID

Alleen onze medewerkers en die van onze dienstverleners die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens om een specifieke taak of functie uit te voeren voor de doeleinden die in dit charter zijn vastgelegd, zijn bevoegd om die toegang te krijgen. Bovendien zijn alle medewerkers van Numberly gebonden aan strikte geheimhoudingsverplichtingen en worden ze regelmatig getraind in beveiliging.

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld. Numberly heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging, verwijdering of ongeoorloofde toegang tot Uw Persoonlijke Gegevens te voorkomen.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De lay-out en alle elementen van de site, inclusief handelsmerken, logo’s, foto’s, domeinnamen en grafische elementen, behoren uitsluitend toe aan Numberly en zijn beschermd door de wetten op intellectueel eigendom.

De bepalingen van dit charter zijn ook auteursrechtelijk beschermd en zijn het exclusieve eigendom van Numberly. Ze mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, voor enige andere professionele activiteit dan journalistiek of legitieme openbare informatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Numberly.

9. WIJZIGINGEN VAN HET CHARTER

Wij kunnen te allen tijde verplicht zijn dit charter te wijzigen, met name om te voldoen aan wijzigingen in onze wettelijke en reglementaire verplichtingen of om wijzigingen in onze diensten te integreren.

Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van elke eventuele wijziging van dit Privacybeleid door middel van een kennisgeving die zichtbaar op de site wordt geplaatst, door u rechtstreeks of ter gelegenheid van uw gebruik van onze site of van een van onze diensten een kennisgeving te sturen, zodat u altijd op de hoogte bent van de voorwaarden voor het gebruik van de gegevens die wij verzamelen en zodat u, indien nodig, uw gebruik van de site of de diensten kunt stopzetten als u dat wenst of uw rechten bij ons kunt uitoefenen. Wij raden u aan dit charter te raadplegen telkens wanneer u onze site of diensten gebruikt.